КОМПЮТЪРНИ И УСЛУГИ ГРАД ЕЛЕНА COMPUTER SERVICES Elena
КОМПЮТЪРНИ И COMPUTER AND
WEB-УСЛУГИ WEB-SERVICES
ГРАД ЕЛЕНА Elena
© · © ·
 
 
 
e-mail e-mail
venko1978@gmail.com venko1978@gmail.com
Начини за връзка Ways to connect
***WELCOME*** *** WELCOME ***
КОМПЮТЪРНИ И WEB-УСЛУГИ ГРАД ЕЛЕНА COMPUTER AND WEB-SERVICES Elena
КОМПЮТЪРНИ И WEB-УСЛУГИ ГРАД ЕЛЕНА COMPUTER AND WEB-SERVICES Elena
 
e-mail e-mail
venko1978@gmail.com venko1978@gmail.com
Начини за връзка Ways to connect
> >
* визитки * некролози * web-страници * web-сайтове * картички * cards * Obituaries * Web-pages * Web-sites * cards
* банери * реклами * обработка на снимки * banner * ads * photo editing
* audio-обработка * video-обработване и ефекти * Audio-processing * Video-processing and effects

Изработка на сайтове, Creation of sites
web-страници,подръжка на сайтове,обяви , web-site, maintenance of websites, announced
етикети,менюта (хартиен носител/ограничено количество/ и в уеб), некролози,публикува. labels, menus (paper / limited / and on the Web), obituaries, published. Печата около 200 вида визитки/готови или по дизайн на клиента , Prints approximately 200 species of cards / prepared or designed by the customer
снима и преработва фото ,видео и аудио , shot and processed photo, video and audio
рекламни елементи promotional items
(банери ,рекламни логота,обяви в интернет) (Banners, logos, advertising, ads on the Internet)
и много други неща. and much more.
Администриране,модерация и управление. Administration, moderation and control.
(владея три езика),работя със (I can speak three languages), working with
всички видове файлове... all types of files ...
(всичко през Интернет) (All via the Internet)


ENG- ENG-
* визитки * некролози * web-страници * web-сайтове * * cards * Obituaries * Web-pages * Web-site *

  СКАЙП-venko1978 Skype-venko1978
Chat with me
Copyright © 2010 by "venko stefanov" ®All Rights reserved · E-Mail: venko1978@gmail.com Copyright © 2010 by "Venko Stefanov" ® All Rights reserved · E-Mail: venko1978@gmail.com
 
ENG / БГ ENG / BG
           
Hosted by uCoz